Disclaimer

Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.rootstaert.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Rootstaert behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

Informatie over Rootstaert.be

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Rootstaert.

Contact

Als u een vraag heeft  kan u terecht bij Jan Gorissen:

E: info@rootstaert.be

Voor algemene vragen kan u Rootstaert bereiken via het volgende e-mailadres: info@rootstaert.be

Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Rootstaert u in essentie het volgende aan:

Informatie over de aangeboden producten van Rootstaert: Wagyu rundervlees en wijn.

Informatie over de onderneming Rootstaert;

Een communicatieplatform tussen u en Rootstaert, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Rootstaert;

Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Rootstaert u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

Het productaanbod

Rootstaert levert maximale inspanningen om de beschikbaarheid van haar online aanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare aanbod. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site producten als beschikbaar worden aangeduid, die op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar zijn. Daarom kan u de online voorstelling van het aanbod van Rootstaert op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Rootstaert dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere producten onbeschikbaar zijn. Rootstaert doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Rootstaert erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Rootstaert. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rootstaert.

Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Rootstaert beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Rootstaert aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Rootstaert niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.rootstaert.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Rootstaert is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.rootstaert.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.